Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023

Gösterim: 1630

Kabul Edilen Bildiriler

        

Kabul Edilen Bildiriler Listesi

Bildiri Adı

Yazarlar

"İşyerinde Siber Zorbalık" Konusunda Web of Science (WOS) Veri Tabanındaki Çalışmalar İle İlgili Bibliyometrik Bir Analiz

Dr. Öğr. Üyesi Perihan TÜZÜN

100'üncü Yılda Türk Sosyal Sigorta Sisteminin Gelişimi: Yine ve Yeniden Reform mu?

Prof. Dr. Yusuf ALPER

21. Yüzyıl Becerileri Açısından Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Program Çıktılarının Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Dr. Ayça GÜZEL ÖZBEK

21. Yüzyıl İşgücü Piyasalarında Yaş Ayrımcılığının Nedenleri: Bursa'da Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

Arş. Gör. Dr. Gözde SOYSAL

Afetlerde Gönüllülük ve Gönüllü Çalışma Olgusunun Çalışma Mevzuatı Açısından İncelenmesi: Kahramanmaraş Merkezli Depremler Özelinde Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Özlem ÇAKIR,

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ESER

Aile Yoksulluğu Bağlamında Aile Danışmanlığı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Tuğba KAYALAR,

Dr. Öğr. Üyesi Harika ŞEN,

Öğr. Gör. Günseli UZUNHASANOĞLU

Akıllı Sözleşmelerin İş Hukuku Üzerine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah EROL

Avrupa Birliği'nde Yeterli Asgari Ücrete İlişkin 2022/2041 Sayılı Yönerge'nin Türkiye İşgücü Piyasası Açısından Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Halil BALCI,

 Prof. Dr. Faruk SAPANCALI

Banka Sektöründe Çalışan Deneyimi: Estetik Emek

Arş. Gör. Hülya YEŞİLYURT TEMEL

Beyaz Yakalı Çalışanların Uzaktan Çalışmaya Dair İş-Yaşam Dengesi Algıları ve Beklentileri

Ayhan LAFCI

Cinsiyet Eşitsizliği Çıkmazında Göçmen/Sığınmacı Kadınların Avrupa ve Türkiye'de İş Yaşamındaki Yeri

Doç. Dr. Umut KEDİKLİ

Prof. Dr. Gülay GÜNAY

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Emeklilikte Yaş Şartının Sürdürülebilirliği: Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emeklilikte Adalet Kavramlarının Belirginliği Üzerinden Bir Analiz

Dr. Öğr. Üyesi Okan Güray BÜLBÜL,

Arş. Gör. Dr. Savaş GAYAKER

Çalışma Yaşamında Obezite Ayrımcılığı ve Damgalama

Dr. Öğr. Üyesi Derya ALİMANOĞLU YEMİŞÇİ,

Doç. Dr. Barış ÖZTUNA

Çalışma Hayatının Yeni Sorunsalı: Sessiz İstifa-Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları

Merve YILDIRIM,

Doç. Dr. Bülent ARPAT

Çalışmak Evli Kadını Mutlu Eder mi?

Dr. Ayşenur KARAKAŞ AYDINBAKAR

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Normlarını Yeniden Düşünmek

Prof. Dr. Sebiha KABLAY

Dağıtımsal Adalet Algılarının Ücret Tatmini İle İlişkisinde Lider Desteğinin Aracı Değişken Etkisi: Kamu Çalışanları Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Türkmen TAŞER AKBAŞ

Denizcilik Sektöründe "Elverişli Bayrak" Sisteminin Çalışanlar Üzerindeki Sosyoekonomik ve Psikolojik Sonuçları

Arş. Gör. Erkan KIDAK,

Prof. Dr. Kamil ORHAN

Dijital Çağın Popüler Mesleği; Influencerlar ve Çalışma İlişkilerindeki Konumu

Beste BALUN

Dijital Ekonomik Platformlarda İstihdam ve Sosyal Koruma

İbrahim DEMİRBİLEK

Dünya'da ve Türkiye'de Çay İstihdamı

Prof. Dr. Hacer Simay KARAALP ORHAN,

Öğr. Gör. Deniz AKSOYLU

Emek Piyasasındaki Şartların/Belirsizliklerin Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkisi (Öğretmen Görüşlerine Göre)

Dr. Özgür ERAKKUŞ

Endüstri 4.0 Bağlamında Yaşlı İstihdamına Yönelik Sosyal Politika Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Harika ŞEN,

Öğr. Gör. Tuğba KAYALAR

Esnaf ve Ahilik Sandığı Hakkında Mali Analiz ve Bütçe Projeksiyonları

Eşe RENDA

Etkileyici Pazarlama: Yeni Bir İstihdam Biçimi Olarak Fenomen Olmak

Dr. Öğr. Üyesi Merve KAYADUVAR

GİG Ekonomisinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Disiplini Bağlamında Oluşturduğu Güncel Sorunlar

Doç. Dr. Sabri ÖZ,

Doç. Dr. Mehmet Saim AŞÇI

Giyilebilir Teknolojilerin Çalışma Hayatında Yol Açtığı Sorunlar

Arş. Gör. Dr. Seher DEMİRKAYA

Grev Erteleme Kararı Uygulanan Bir İşyerindeki Toplu Eylemlerin Hukuka Uygunluğu Sorunu

Arş. Gör. Berke Kaan İMANCI

Güvenlik Kültüründe Kısır Döngüler: Zonguldak Kömür Havzasında Normal Kazalar

Prof. Dr. Sadık KILIÇ,

Dr. Büşra YÜKSEL GÜNGÖR

İnsan Kaynakları Yönetiminde Psikoloji Disiplininin Yeri: İnsan Kaynakları ve Sendika Yöneticilerinin Yaklaşımlarının İncelenmesi

Prof. Dr. Barış SEÇER,

Prof. Dr. Özlem ÇAKIR,

Arş. Gör. Aylin ŞAHİN

İstihdam Ofisleri

Ali Medet ÖZEN

İşgücü Piyasalarında Yeni Normal: Dört Gün Çalışma Haftası

Birol ALTUN

Kadın İstihdamının Artırılmasında Temel Aktif İşgücü Programlarının Rolü ve Mevcut Durum Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Ruhal SAMANLI,

Doç. Dr. Barış ÖZTUNA

Kadınların Tüketim Algısının Oluşmasında Influencer'ların Etkisi

Merve ÇELİK

Komşudan Gelen İşgücü: Polonya'da Ukraynalı ve Türkiye'de Suriyeli Sığınmacıların Emek Piyasasındaki Durumu, İşgücü Profili ve Ev Sahibi Ülkelerin Geçici Koruma Uygulamaları Üzerine Bir Karşılaştırma

Dr. Eda KILIÇ

Küresel Trendlerin Işığında Türkiye'de Çalışma Sürelerinin Azaltılması: Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları

Merve TANE

Mekân ve İlişkilerin Tüketimi Bağlamında Üretirken Tüketme Davranışı: Çalışmanın Tüketilmesi ve Coworkingler

Prof. Dr. Sinem YILDIRIMALP,

Dr. Öğr. Üyesi Dilay GÜVENÇ

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Stresleri Üzerine Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir YÜKSEL,

Öğr. Gör. Dr. Ali Güray AÇIKEL

Ölüm Sigortası Açısından Hak Sahipleri

Doç. Dr. Özgür Hakan ÇAVUŞ

Örgüt Kültürü ile Teknolojiye Hazır Bulunuşluk ve Teknolojinin Kabulü Arasındaki İlişki: Metal Sektörü Örneği

Neza EGE ÇALIŞKAN,

Prof. Dr. Serap PALAZ ÇAKIR

Para ve Maliye Politikaları ile Gelir Dağılımının Bibliometric Analizi: 2023 Türkiyesinde Değişen Vergi Oranları Değerlendirmesi

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN,

Doç. Dr. Sabri ÖZ

Personel Seçim Problemine Bütünleşik Bir Karar Destek Model Önerisi

Öğr. Gör. Mesut ULU,

Öğr. Gör. Emrullah TEKİN

Refahın Zamanlar Arası Dağılımı: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Efe ÇINAR

Ruhsal Hastalıklar Bağlamında Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Günseli UZUNHASANOĞLU

Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi: Yol-İş Sendika Temsilcileri ile Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Necla İrem ÖLMEZOĞLU İRİ,

Ali Rıza ÖZÇELİK

Sosyal Güvenlik Politikalarının Siyaset Kurumu Tarafından Kullanılmasının Tarihsel Eleştirisi

Doç. Dr. Ali Kemal NURDOĞAN,

Makbul ULUĞ

Sosyal Politika Disiplinin Yakın Geçmişine Metodolojik Bir Bakış

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir YÜKSEL,

Arş. Gör. Dr. Tuğba GÜCENMEZ,

Prof. Dr. Yücel UYANIK

Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinin Aktörlerinden Sosyal Girişimciliğin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Ashoka Fellowship'ları

Prof. Dr. Esin Karacan, Dr. Öğr. Üyesi Dilay Güvenç

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Hukuki Statüsü ve İlave Tediye Problemi

Mustafa GÜMÜŞ

Sümerbank Nazilli Basma Fabrikasında Ücretler (1937-1950)

Şenol SIRMA

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğr. Gör. Dr. Hanife CANDIR ŞİMŞEK

Teknolojik Dönüşüm ve İşgücü Çalışmalarında Yeni Perspektifler

Halil İbrahim AKKUŞCU

Teknolojinin Etik Dışı Kullanımı ve Güncel Konular

Alper GÜNAY

Tüm Dünya Ülkeleri İçin İş Yapma Kolaylığı Endeksinin Bölgesel Analizi

Prof. Dr. Murat ATAN,

Prof. Dr. Erdem CAM

Türk Hukuk Devrimi Kapsamında İş Hukuku ve Atatürk Döneminde İşçilerin Durumu

Arş. Gör. Muhammet Furkan KOCA

Türk İşçi Sınıfının Ontolojisi: Etnografik Fırsatlar

Öğr. Gör. Dr. Kemal TEMEL

Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında Türkiye'de Kamu Görevlileri Sendikacılığına İlişkin Genel Bir Değerlendirme: Güçlü Sendikacılık mı, Bağımlı Sendikacılık mı?

Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER

Türkiye Cumhuriyetinin Yüzüncü Yılında Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uygulanan Sosyal Politikaların Gelişimine Bir Bakış

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖÇAL

Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılında Yaşlı Bakım Politikalarının Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Türkiye'de Ailenin Güçlendirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇİLOĞLU YÖRÜBULUT

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemine Katılımın Örtüşen Nesiller Modeli (OLG) ile Analizi

Arş. Gör. Semih ÇAĞAN,

Doç. Dr. Çağaçan DEĞER

Türkiye'de Çiftçilerin Sosyal Güvenliğinin Seçilmiş AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Bir Analizi

Öğr. Gör. Dr. Ergün METİN

Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Çalışanların Zamansal Refah Döngüsü Yanılgısı

Erdoğan İMANLI

Türkiye'de Emek Göçünün Sosyo-Demografik Değişimi: Yaş, Cinsiyet, Eğitim Örüntüleri

Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZDEMİR,

Dilek YILDIZ,

Dr. Öğr. Üyesi Figen UZAR ÖZDEMİR

Türkiye'de Genç İşsizliğini Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Tahmin Etme Üzerine Bir Deneme

Okan BODUR,

Dr. Öğr. Üyesi Nursel DURMAZ BODUR

Türkiye'de İstihdamda Yer Alan Sığınmacıların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Karşılaştıkları Risk ve Tehlikelerin Analizi: Çanakkale İli Örneği

Doç. Dr. İlknur KARAASLAN,

Arş. Gör. Niyazi YILMAZ

Türkiye'de İş Arama Sürecinde Sosyal Yakınlıklar Kanalının Parasal ve Parasal Olmayan Etkileri

Doç. Dr. Şenol BAŞTÜRK

Türkiye'de İşsizlik Süresinin Belirleyicileri: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Arş. Gör. Onur YAVAŞ

Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdam Sorunu Kalıtsal mıdır?

Tuna ÇELİK

Türkiye'de Tarihsel Süreç İçinde Sosyal Güvenlik Kurumları ve Halkla İlişkiler

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

Türkiye'de Uluslararası Göç ve Göç Politikalarının Dönüşümü

Tayfun KAYA,

Prof. Dr. Suat UĞUR

Türkiye'de Yabancı Kaçak İşçilikle Mücadelede Yaşanan Sorunlar

Arif Türker KIZILOVA

Türkiye'de Yabancılarla Değişen Demografik Yapının Sürdürülebilir Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Suat UĞUR,

Leyla YILMAZ

Türkiye'deki Gençlerin İşsizlik Kaygılarının Genel Görünümü

Arş. Gör. Yadigar Leyla KARA

Türkiye'deki Ortaöğretim Düzeyindeki Mesleki Eğitimin Gelişimi Açısından Özel Sektörün Önemi: Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği

Prof. Dr. Ersin KAVİ

Türkiye'deki Sosyal Politikanın Bir Asırlık Kadın Fotoğrafı: Sosyolojik Bir İrdeleme

Doç. Dr. Yonca ALTINDAL

Türkiye'deki Yükseköğretim İstatistikleri Bağlamında Talebi Artan Mesleklerde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış

Arş. Gör. Mustafa YİĞİT,

Prof. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU

Türkiye'nin Uluslararası Sosyalizasyonunda Sosyal Politikanın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

Merve AKSU KAYA

Üçüncü Sektördeki Profesyonel Çalışanların Gözünden Sektörün Ayırt Edici Özelliklerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GÜNEY

Üniversite Mezunlarının EYT Yasasına Tepkileri: Ekşi Sözlük Örneği

Öğr. Gör. Hasan ASLAN,

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Deneyimleri: Part-Time Çalışma

Öğr. Gör. Dr. Kenan ÖZMEN

Yapay Zekanın İş Hayatındaki Yeri: Avantajlar, Dezavantajlar ve Politikalar

Kardelen Devrim DORUKÖZ,

Berk USLU

Yaşlı İşçilerin Uzun Süreli İşsizlik ve Emeklilik Sorunlarına İlişkin Politika Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÜLCAN

Yaşlı Nüfus Oranındaki Artışın Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi

Dr. Hakan Giray BULUT

Yaşlılar İçin Sosyal İçerme Aracı Olarak Bocce Sporu Örneği

Arş. Gör. Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM,

Arş. Gör. Dr. Enes ATAY