Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023

Gösterim: 1199

Yazım Kuralları

22. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Özet ve İngilizce Özet Yazım Kuralları

 1. Türkçe özetin başında bildiri başlığı yer almalı, başlık ortalanmalı, başlığın tüm harfleri büyük olmalı, metin boyutu 12 punto olmalı, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır.
 2. “Özet” kelimesinin ilk harfi büyük ve metin boyutu 10 punto olmalı, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır.
 3. İngilizce özetin başına İngilizce başlık yazılmalı, başlık ortalanmalı, başlığın tüm harfleri büyük olmalı, metin boyutu 12 punto olmalı, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır.
 4. Özet metni Times New Roman yazı tipinde olup karakter boyutu 10 punto olmalıdır.
 5. Özet kısımları 200-350 kelime aralığında olmalıdır.
 6. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.
 7. Özetlerde mümkünse kısaltma kullanılmamalıdır.
 8. Özet metni 1,15 satır aralığında iki yana yaslanmış olmalıdır.
 9. Özet ve İngilizce özet kısımlarının altına anahtar kelimeler yazılmalıdır.
 10. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük, karakter boyutu 10 punto olmalıdır.
 11. En az üç, en fazla beş anahtar kelime yazılmalıdır.
 12. Tüm yazarların unvanlarının, kurum bilgilerinin, e-mail adreslerinin ve orcid numaralarının yazar isim soy ismine verilecek bir dipnot ile belirtilmesi gerekmektedir.

 

Tam Metin Yazım Kuralları

 1. Gönderilen bütün bildirilerin başında, Türkçe ve İngilizce başlık olmalıdır. Başlıklar ortalanmalı, 12 punto ve kalın (bold) olmalıdır.
 2. Bildiri başlığının altında yazarın unvanı ile birlikte adı soyadı, bağlı bulunduğu üniversite/kurum, fakülte, bölüm ve e-posta adresi alt alta yazılmalıdır. Times New Roman yazı tipi kullanılmalı, metin boyutu 10 punto olmalıdır. Satırlar arası “tek” seçilmeli ve paragraflar arası boşluk “0 nokta-nk” olmalıdır.
 3. Metinde Times New Roman yazı tipi kullanılmalı ve metin boyutu 11 punto olmalıdır.
 4. Metin, 1,5 satır aralığında iki yana yaslanmış olmalıdır.
 5. Tam metin kelime sayısı 3000-5000 aralığında olmalıdır.
 6. Bildiri, Microsoft Word, Google Docs ya da Libre Office programlarında yazılabilir. Sisteme Microsoft Word (.doc veya .docx uzantılı) formatında yüklenmelidir. Sayfa tasarımları dosya yüklenmeden önce kontrol edilmelidir.
 7. Bildirideki noktalama işaretlerinin kullanımıyla sözcük ve kısaltmaların yazımında Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu temel alınmalı ve Türkçe'nin kullanımıyla ilgili gereken kontroller yapılmış olmalıdır.
 8. Sayfa düzeni ayarları üst 2,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm, alt 2,5 cm. olarak belirlenmelidir. Paragraflar arasında 12 nokta-nk boşluk bırakılmalıdır. Her paragraf, soldan 1 cm içeriden başlamalıdır.
 9. Metin içerisindeki başlıklara numara verilmemelidir. Metinde en fazla üç düzey başlık kullanılmalıdır. Başlıklar 11 punto olmalıdır.
  1. Birinci Düzey Başlık: Sola dayalı, kalın (bold) ve tamamı büyük harf olmalıdır.
  2. İkinci Düzey Başlık: Sola dayalı, kalın (bold) ve her sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.
  3. Üçüncü Düzey Başlık: Sola dayalı, kalın (bold) ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.
 10. Bildirinin sayfa sayısı kaynakça dahil 30'u geçmemelidir. Sayfa numaraları sayfa altında ve ortada yer almalıdır.
 11. Bildiride yer alan Tablo ve Şekillerin başlıkları sola dayalı ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır. Kaynakları var ise Tablo ve Şekillerin hemen altında yer almalıdır.

(Örneğin; Tablo 1: Araştırmada kullanılan değişken türleri ve sınıflaması)

 1. Denklem numaraları kullanıldıysa sağa dayalı olarak parantez içerisinde verilmelidir.
 2. Kaynakçada yer alan tüm kaynaklara çalışma içerisinde atıf verilmiş olmalıdır.
 3. Bildiride metin içi atıflar dipnot olarak verilmemeli, aşağıdaki biçimsel kurallara uygun olarak atıflar yazılmalıdır:
  1. Tek yazarlı kaynağın metin içi gösterimi; “(Yazarın Soyadı, yayın yılı)” veya “(Yazarın Soyadı, yayın yılı, s. sayfa numarası)” biçimindedir.
  2. İki yazarlı kaynağın metin içi gösterimi; “(Yazarların Soyadı, yayın yılı)” veya “(Yazarların Soyadı, yayın yılı, s. sayfa numarası)” biçimindedir. İki yazarlı kaynakta yazarlar arasında “ve” kullanılır.
  3. Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalara gönderme yapılırken sadece metin içindeki ilk göndermede tüm yazarların soyadları verilir. Diğer göndermeler için ilk yazarın soyadının yanına ve diğerleri (vd.) ifadesi eklenmelidir. (Örneğin; İlk göndermede “(1. Yazar soyadı, 2. Yazar soyadı, 3. Yazar soyadı ve 4. Yazar soyadı, 2011)” İkinci ve sonraki göndermeler “(1. Yazar soyadı vd., 2011)”

 

Kaynakça Yazım Kuralları

 1. Kaynakça yeni bir sayfadan başlatılmalıdır.
 2. Kaynakçada paragraf yapısı "asılı" şeklinde seçilmelidir.
 3. Metinde yer almayan kaynaklar kaynakçaya konulmamalıdır.
 4. Kaynakça kısmında aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılmalıdır.
 5.  Kaynakça yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.
 6. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır:

 

Kitaplar

Borton, H. (1970). Japan's Modern Century. New York: The Ronald Press Company.

Chul-Han, B. (2021). Psikopolitika: Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri. (Çev: Haluk Barışcan).

       İstanbul: Metis Yayınları.

Zechmeister, E. B., & Johnson, J. E. (1992). Critical thinking: A functional approach.

       USA: Thomson Brooks/Cole Publishing Co.

 

Makaleler

Behrent, M. C. (2013). Foucault and technology. History and Technology, 29(1), 54-104.

Erdem, F., & Aytemur, J. Ö. (2008). Mentoring-A relationship based on trust: Qualitative research.

       Public Personnel Management, 37(1), 55-65.

Şıklar, İ., & Kocaman, M. (2018). FDI and macroeconomic stability: The Turkish case. European

       Financial and Accounting Journal, 13(1), 19-40.

 

Kitap bölümü

Watson, J. (1998). Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission. I. Nish (Ed.).

       The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112). Surrey:

       Japan Library.

 

Yayımlanmamış Tezler

Altınok, H. (2017). Goodwin konjonktür dalgalanması modeli: Türkiye uygulaması. Yayımlanmamış

       Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Bildiriler

            Kaynak, B. D., Kaynak-Malatyalı, M., & Hasta, D. (2016). Kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeği,

                  1. Sosyal Psikoloji Kongresi, (Poster Bildiri).

 

Raporlar

Devlet Planlama Teşkilatı (2004). Devlet yardımlarını değerlendirme özel ihtisas komisyonu raporu

       (Rapor No: DPT: 2681). Ankara.

 

İnternet Siteleri

Bebek, H. (3 Kasım 2021). Düşüncenin anarşisi. https://www.politikyol.com/dusuncenin-anarsisi/

       (Erişim tarihi: 4.12.2021).